Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Miljöforensik 2022

2022-03-21 2022-05-27
Online med 2 fysiska träffar i Lund

Miljöforensik - en avancerad kurs i att upptäcka, spåra och bedöma komplexa miljöföroreningar samt miljöbrott.

Syftet med kursen är att ge deltagarna djupare förståelse för komplexa miljöföroreningssituationer, bättre kunna identifiera, (låta) analysera och bedöma komplexa föroreningssituationer i samband med egenkontroll, tillsyn, utredning, bevissäkring, regresskrav samt bli uppdaterad kring senaste analystekniker, rättsfall och fallgropar. Uppföljning och bedömning av inlärningen görs genom feedback av projektarbetet samt inlämningsuppgifter till innehållsmoduler.

Kursupplägg

Kursen består av totalt sex moduler som spänner över provtagnings- och analysteknik, human- och ekotoxiska risker samt utredning och förundersökning. Parallellt till fyra moduler med föreläsningar och övningar ligger fallstudier och workshops för att direkt kunna tillämpa kunskap och färdigheter som förmedlas. Kursupplägget ska möjliggöra och underlätta studier under yrkesverksamheten. Fysiska träffar varvas med distansstudier. Alla uppgifter fokuserar på att förstå, förklara och förbättra olika delar av den egna verksamheten med hjälp av litteratur, (filmade) föreläsningar, reflektionsfrågor, kamratgranskning och seminarier med fokus på dialog och erfarenhetsutbyte med lärare och andra kursdeltagare

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma såsom konsulter, miljösamordnare på bygg- och industriföretag och miljö- och fastighetsjurister samt tjänstemän på Länsstyrelser och kommuner. Kursen riktar sig även till de som arbetar med bevissäkring och miljö- brottsutredning inom Polisen.

Förkunskapskrav

Kursdeltagare på uppdragsutbildningar behöver inte uppfylla samma behörighetskrav som studenter inom reguljär utbildning (SFS 2002:760). Dina erfarenheter som yrkesverksam väger tungt och därför behövs inga betyg eller andra intyg på förkunskaper visas upp för att kunna bli antagen till en uppdragsutbildning. Vi förutsätter att du har jobbat minst 2-5 år inom ämnesområdena.

Därför ska du gå kursen

Kursen riktar sig direkt till dig som möter utmaningar med komplexa miljöföroreningssituationer i arbetet. Du får tillgång till den senaste forskningen inom miljöforensik gällande provtagnings- och analysteknik, human- och ekotoxikologiska risker samt fördjupning i brottsutredning och förundersökning. Kursen ger dig förutsättningar för att bättre kunna upptäcka, spåra och bedöma komplexa miljöföroreningar samt miljöbrott. Kunskapen du förvärvar i kursen ska hjälpa dig i ditt arbete och underlätta pågående och kommande utredningar, tillsynsärenden eller förundersökningar kopplade till komplexa föroreningssituationer i mark och vatten. Stort fokus läggs på nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte över branschgränser.

Praktisk information

Kursperiod: Våren 2022 (v.12 - v.21). Kursen kommer att spänna över 10 veckor med en studietakt på 3-4 timmar per vecka. Sista anmälningsdag 2021-11-30.

Plats: Online via lärplattform med 2 fysiska träffar i Lund (inklusive en övning).

Kursavgift:

19 500 SEK exklusive moms och betalas av arbetsgivaren. I avgiften ingår föreläsningar, övningar, kursmaterial, feedback, lunch samt fika vid de fysiska träffarna. Vi eftersträvar en bred spridning av organisationer.

Anmälan och avbeställning: Vid färre deltagare än 20 genomförs ej kursen. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmänna villkoren.

Kontaktinformation

För kursgenerella frågor: jessica.hansson@education.lu.se, 046 – 222 73 27

För frågor rörande kursinnehåll: Martijn van Praagh, martijn.van_praagh@cec.lu.se

Information
Namn: Miljöforensik 2022   Plats: Online med 2 fysiska träffar i Lund
Arrangör: Lund University Commissioned Education      
  Avgift: 19500 SEK (exkl. moms)
Start: 2022-03-21   Slut: 2022-05-27