Registrera din information

Kontrollera dina uppgifter

Anmälningen är registrerad

Fördjupningskurs - Planering och beredskap för samhällssäkerhet (vt 2021)

2021-03-15 2021-06-08
Lund + Online
Planering och beredskap för samhällssäkerhet

Syftet med kursen är att ge yrkesverksamma inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor en ökad förståelse för viktiga aspekter kopplat till beredskap och planering inför olika typer av oönskade händelser. Syftet är vidare att ge de yrkesverksamma en möjlighet att utveckla sig själva och den verksamhet de representerar genom att utifrån vetenskapliga teorier och ramverk reflektera över hur deras förberedande arbete (processer, rutiner och verktyg) kan effektiviseras och bli mera ändamålsenligt.

Innehåll 
Kursen är upplagd så att den i största möjliga mån möjliggör parallella studier med deltagarnas yrkesverksamhet. Detta genom att en stor del av kursen genomförs per distans samt utgår från de faktiska sammanhang som deltagarna arbetar i. Kursen inleds med en introducerande föreläsning (online) och orienterande inläsning. Sedan följer en fysisk träff med föreläsningar och interaktiva seminarier. Efter detta påbörjas en distansutbildning i fyra moduler som översiktligt beskrivs här.

Att mäta och jämföra krisberedskapsförmåga ur ett systemperspektiv

Att värdera krisberedskapsförmåga är en central del i svenska myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). En uttalad målsättning är även att dessa värderingar ska kunna aggregeras – samlas in, jämföras och vägas samman – som underlag för prioriteringar om var (för vilka risker och vilka funktionella och geografiska områden) beredskapen bör stärkas. Denna modul belyser utmaningar och framgångsfaktorer i denna process och kontrasterar det svenska RSA-arbetet med indexbaserade modeller som bl.a. vinner terräng i USA.

Att förbereda sig för det okända med hjälp av allriskperspektiv

Det komplexa och dynamiska risklandskapet gör det svårt att förutse alla faror vi kan ställas inför. Modulen handlar om möjligheten att ”ta höjd för” det okända genom att utveckla en generell krisberedskap utifrån ett allriskperspektiv där planering över hela hotskalan (inkl. krig och civil beredskap) beaktas. Med utgångspunkt i sina egna myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser, uppmanas deltagarna att identifiera och diskutera förekomsten av generella hjälpbehov, vilka aktiviteter som måste genomföras för att möta behoven samt hur beredskapen för att utföra aktiviteterna kan stärkas.

Att förbättra beredskapsplanering inför oönskade händelser

Med stöd av vetenskapliga riktlinjer för genomförandet av och innehållet i beredskapsplaner, får deltagarna granska och ge förslag på hur beredskapsplaneringen (arbetsprocesser såväl som dokument) inom andra deltagares verksamheter kan förbättras. 

Att planera, genomföra och dra nytta av övningar

Övningar framhålls ofta som ett sätt att gå från beredskap på papper till beredskap i tanke, men hur bör övningar genomföras och hur kan vi bäst dra nytta av dess resultat? Dessa frågor kommer att behandlas i den avslutande modulen där deltagarna kommer att designa och ge feedback på övningar utifrån valfria scenarier.

Respektive kursmodul innehåller litteratur, filmade föreläsningar, reflektionsfrågor, kamratgranskning och seminarier med fokus på dialog med andra kursdeltagare och lärare. Kursen avslutas med en fysisk träff där presentationer och interaktiva seminarier arrangeras och mindre grupparbeten genomförs. Inför sista träffen lämnar deltagarna in en ”portfölj” av reflektions-/inlämningsuppgifter och återkoppling ges från andra kursdeltagare och lärare.

Undervisningen lägger stor tonvikt vid tillämpningen av ett systemperspektiv där komplexitet och osäkerhet kring beroenden mellan olika typer av risker, samhällsviktiga funktioner och aktörer på olika administrativa nivåer synliggörs och diskuteras. Med syftet att gagna deltagarnas egna verksamheter, kommer deltagarna i stor utsträckning att utgå ifrån de krisförberedande åtgärder och dokument som tagits fram på deras respektive arbetsplatser (t.ex. risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner och strategier). Utifrån tankemodeller och förhållningssätt som lyfts fram som ”best practices” inom forskningsvärlden, uppmanas deltagarna att förhålla sig kritiskt prövande till de egna krisförberedande åtgärderna, vilka prioriteringar som gjorts liksom de värderingar som ligger till grund för dem. 

Kursen ger stora möjligheter för deltagarna att lära sig av varandra genom att granska och ge feedback på varandras inlämningsuppgifter, rutiner och beredskapsplaner samt diskutera gemensamma utmaningar. Den regelbundna interaktionen mellan kursdeltagarna erbjuder också goda möjligheter att skapa professionella kontakter och nätverk, vilket är en beredskapshöjande åtgärd i sig självt.

Upplägg
V. 11 öppnas lärplattformen, V. 12 (22-23 mars 2021) startar kursen med fysisk träff, V.23 (7-8 juni 2021) avslutas kursen med fysisk träff. Fördjupningskurserna blandar distansstudier med fysiska träffar; en tvådagars träff innan kursmodulerna och en avslutande tredagars träff. De fysiska träffarna arrangeras även på andra platser än i Lund för att underlätta deltagande från hela Sverige. Kurserna examineras genom en portfölj av inlämningsuppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier.

Därför ska du gå kursen 
Efter genomförd kurs kommer deltagarna att ha identifierat svagheter och förslag på hur deras egna verksamheters krisförberedande planer och åtgärder kan förbättras. Kursen lägger tonvikt vid att förmedla och omsätta forskningsbaserade riktlinjer i praktisk nytta och har stora inslag av interaktion mellan deltagarna och aktiva forskare. Kursen erbjuder således goda möjligheter att utöka sitt kontaktnät med företrädare för andra myndigheter, vilket är en krisförberedande åtgärd i sig självt.

Förkunskapskrav 
Fördjupningskurserna är på avancerad nivå och kräver en treårig högskoleexamen alternativt 5 års arbetslivserfarenhet inom ett för kursen relevant yrkesområde. Sökanden förutsätts även ha läst Introduktionskursen: “Perspektiv på trygghet, säkerhet och resiliens i samhället”, alternativt skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

Mer information om kursen
För kursgenerella frågor vänligen kontakta beredskap@education.lu.se, 046 – 222 73 27. 


För frågor rörande kursinnehåll vänligen kontakta kursansvarig Peter Månsson, peter.mansson@risk.lth.se

Kostnad: 22.800 kr exklusive moms. I kurskostnad ingår, föreläsningar, material, lunch och fika vid de fysiska träffarna samt kursintyg. 

Rabatterat pris: Vid anmälan av introduktionskursen och en fördjupningskurs samtidigt ges rabatt från totalt 33 700 kr exklusive moms till 31 700 kr exklusive moms. Uppge paketpris under rabattkod.

Anmälan och avbeställning: Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 4 veckor innan kursstart debiteras 25 % av den totala kostnaden, senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Lunds universitet förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir otillräckligt. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmänna villkor.

 
Information
Namn: Fördjupningskurs - Planering och beredskap för samhällssäkerhet (vt 2021)   Plats: Lund + Online
Arrangör: Lund University Commissioned Education      
Sista anmälning: 2021-02-14   Avgift: 22800 SEK (exkl. moms)
Start: 2021-03-15   Slut: 2021-06-08