Enter your information

Check your information

Your information is registered

Adopt a Tree in Mundekulla

Bekosta ett träd! 
Välkommen att bekosta ett lövträd eller lärkträd som vi planterar och förvaltar via Mundekullas nystartade projekt ”Adopt a Tree in Mundekulla”. Vi strävar efter att bedriva  hållbar skogsvård och en del av visionen är att ha minst 30 procent lövträd på våra 60 ha skogsmark. Välkommen att bidra med ett valfritt belopp.

Detta får du genom sponsringen av ett eller flera träd (1000:-/träd)
- Tackskylt/ar med ditt namn vid "ditt/dina" träd
- Inbjudan till invigning 2022 efter att träden planterats 

Sponsring av ett mindre belopp
Vid ett mindre belopp får du ett tack på en informationskylt vid ingången till lövträdsplanteringen. Du kan även ange om du vill dela ett träd med någon i samband med ditt bidrag via detta formulär.

Delaktighet och spridning

Genom din gåva har du möjlighet att följa och vara delaktig i Mundekullas hållbarhetsarbete och besöka ditt och andras träd och se dess utveckling vid din nästa Mundekulla kurs. Du bidrar även till spridandet av Berndts ideer om hållbar värld och en levande landsbygd.


Om hållbar skogsvård i Mundekulla
Projektet bygger på Berndt Elmbergs (Mundekullas tidigare ägare) vision om mer lövträdsinslag i Mundekullaskogen. Berndt anlade en lövträdspark (Mindfulnessgarden) 2016 på 2 ha bestående av ca 20 olika lövträdssorter med stigar, dammar, rhodendendron, äppel- päron- och körsbärsträd. Det har även anlagts en Skogsträdgård sedan 2021 i samarbete med Mundekullas internationella volontärsproject (Europeiska Solidaritets Kåren). Han har även låtit anlägga vägar, vildmarksstugor, stigar och ett utsiktstorn (Mundekulla Eco Tower) i Mundekullaskogen för att göra den mer tillgänglig för kursdeltagare på Mundekulla Retreatcenter. Det äldsta skogsbeståndet i Mundekulla är 120 år gammalt , ett av de äldsta i regionen, som vi inte ämnar såga ner. Mundekulla Retreatcenter är byggt, skapat och drivs med stävan efter hållbarhet i alla led. Läs om Mundekullas hållbarhetsprofil


Om Berndts fond
Efter Berndts bortgång den 28 juli 2019 startades Berndt Elmbergs minnesfond som en del av Mundekulla ideella förening. Insättningarna via denna insamling öronmärks för trädplanteringsprojektet. 

Tack för ditt intresse att tillsammans med oss bidra till att göra världen "lite grönare" 

Hälsar Peter Elmberg
genom Berndt Elmbergs minnesfond (Mundekulla ideella förening)

 

 

 

ENGLISH VERSION***

 

Adopt a Tree 

Welcome to adopt a tree that we plant and care for in our project "Adopt a Tree in Mundekulla". We are aiming to support a sustainable forestry and one of our visions is to have at least 30% leaf trees in our 60 hectars of forest. Welcome to give your contribution, in any amout you wish! 

 

If you Adopt a Tree (1000kr/tree) you will receive:

> A thank you sign with your name/s next to the tree

> A invitation to our Opening Day the 22nd of October 2022 to see your tree/s

 

Contribute with a smaller amount

If you contribute with a smaller amount (than 1000kr) we use this money to plant smaller bushes, shrubs, flowers, herbs and for maintenence of the forest we already have. Then your name will be on a bigger thank you sign at the entrance to the forest. You can also adopt a tree together with someone, in your family or a friend. Please add this in the form when Adopting your tree. 

 

Participation and expansion 

Through your gift you have the possivility to follow and be part of the sustainabikilty movement in Mundekulla and visit yours/and others trees when you are here on your next course. You are also contributing to the expansion of Berndts ideas about a sustainable world and alive foresty. 

 

About sustainble forestry in Mundekulla

This project is built on Berndts Elmbergs vision of more leaf trees in the forest of Mundekulla. Berndts created and planted a leaf tree parc (Mindfulness Garden) 2016, which is 2 hectars of 20 different leaf trees. This has now transformed also into a Ediable Forest Garden since 2021 and are built on in collaboration with Mundekullas international volunteers project (European Solidarity Corps). Berndt has also created paths, wild life cabins and a tower in the forest of Mundekulla to make the forest more avalible for participants in our courses. The oldest plot of forest is 120 years old, which is one of the oldest in this region, and we are not aiming to cut any of it down. Mundekulla is build, created and runed with the intention of sustainability on all levels. 

 

 

About Berndts fund

After that Berndt passed away the 28th of July 2019 the fund "Berndt Elmbergs minnesfond" was created as a part of the Mundekulla´s association. All of these funds are going to support treeplanting projects. 

 

Thank you for your interest in together with us contributing in making the world "a little bit greener". 

Warm Greetings, Peter Elmberg, via  Berndt Elmbergs minnesfond (Mundekulla assiciation)

Information
Name: Adopt a Tree in Mundekulla   Location: Mundekulla Retreat Center
         
    
Start: 2020-01-02   End: 2023-12-30

Registration system from:
Din Kurs Sverige AB
www.dinkurs.se