Personuppgiftspolicy

Allmänt

Din Kurs Sverige AB registrerar och behandlar kundens personuppgifter för BeachAid (nedan benämnd Arrangören) räkning. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR). Begreppet “personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

Arrangören är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. Din Kurs Sverige AB är personuppgiftsbiträde. GDPR lagen gäller från och med den 25:e maj 2018.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att Arrangören skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t.ex. leverera den tjänst eller de tilläggstjänster som du beställt, samt att vid åberopat behov kunna genomföra kundadministration och kundvård.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, t.ex. gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och Arrangören, t.ex. noteringar om frågor och klagomål.

Genom att lämna uppgifter om ev. specialkost och personliga behov vid platsbokning samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den tjänst eller tilläggstjänst som du beställt.

Om du aktivt samtycker till att ta emot direktmarknadsföring kommer dina personuppgifter användas för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från Arrangören och arrangörens samarbetspartners.

Utöver ovan angivna ändamål samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att användas som underlag för marknads- och kundanalyser samt riskhantering och statistik för att utveckla Arrangörens och Din Kurs Sverige ABs utbud och service.

Du kan när som helst avregistrera dig från, eller justera vilka erbjudanden du erhåller från Arrangören eller arrangörens samarbetspartners.

Vi sparar endast uppgifter om födelsedatum när du registrerar dig som kund på dinkurs.se\eventry.com, via arrangören och dennes hemsida, via telefon till kundtjänst och vid köp över disk. Personnummer är inte obligatoriskt. Födelsedatum används för att säkerställa att köparen uppnått lägsta ålder för beställd tjänst samt för att upprätthålla den säkerhet som krävs vid betalningstransaktioner över webben vid försäljning av evenemangsbiljetter. Födelsedatum används i statistiksyfte för att förbättra Din Kurs Sverige ABs system samt för att hjälpa Arrangören och dess partners att skapa bättre och mer relevanta erbjudanden.

Vilka personuppgifter som samlas in

Arrangören behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till; namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer.

I samband med beställning kan vi även komma att behandla uppgifter som t.ex. önskemål om specialkost eller särskild information från dig om dina personliga behov vid platsbokning inför arrangemanget eller övrigt inom ramen för kundförhållandet.

Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning på dinkurs.se\eventry.com, via arrangören och dennes hemsida, per telefon, per e-post eller vid beställning över disk hos arrangör eller biljettombud.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du har beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av tjänst genom Din Kurs Sverige AB medger du att dina personuppgifter kommer att lagras av Arrangören och Din Kurs Sverige AB i tre år.

Om du inom tre år från senaste beställning gör en ny beställning via Din Kurs Sverige AB kommer dina personuppgifter att sparas i ytterligare tre år.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att komplettera och uppdatera dina personuppgifter genom inhämtning från kommersiella och offentliga register.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Arrangören. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas av Arrangörens samarbetspartners, t.ex. hotell, resebolag, lokala samarbetspartners på evenemangsorten samt av Arrangören anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utanför EU och EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

För att kunna erbjuda säker hantering av evenemangsanmälan nyttjar Din Kurs Sverige AB ett flertal externa tjänster för profilering och verifiering av köpare och betalmedel. Dylik hantering kan innebära att viss data förs ut från EU-/EES-området i enlighet med föregående stycke.

Samtycke

Genom att aktivt godkänna våra villkor på dinkurs.se\eventry.com, vid köp över disk via arrangör, vid köp eller hjälp över e-post eller telefon, samtycker du till insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna skrivelse.

Dina rättigheter

Vi är skyldiga att på din begäran rätta, komplettera, blockera eller radera felaktiga personuppgifter.

Den som har lämnat samtycke till att personuppgifter behandlas, har också rättigheten att återkalla detta samtycke. Om du önskar återkalla ditt samtycke, invända mot vår behandling eller anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är nödvändig för de angivna ändamålen, kan du begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling via email till support@dinkurs.se

För personuppgifter som krävs för att kunna leverera och genomföra en beställd tjänst, och ledtid för eventuella reklamationer, kommer berörda personuppgifter att raderas så skyndsamt som möjligt.

Du kan även kontakta Din Kurs Sverige ABs kundtjänst på support@dinkurs.se, https://dinkurs.se eller per telefon +46 (0) 10-1010340 om du önskar hjälp med någon av ovanstående åtgärder.

Vi är skyldiga att gratis, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller inte. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Denna information lämnas i ett s.k. registerutdrag.

Skicka den skriftliga begäran till:

Din Kurs Sverige AB , Östergatan 21, 21125 MALMÖ, SWEDEN

Vi förbehåller oss rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

BeachAid, org. nr. 802445-8526, 070-4932568, c/o Arvidson, Kungsgat 32 B, 447 30 Vårgårda, är personuppgiftsansvarig i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Personuppgiftsbiträde

Din Kurs Sverige AB , org. nr. 556809-0673, +46 (0) 1010340, Östergatan 21, 21125 MALMÖ, support@dinkurs.se är personuppgiftsbiträde i enlighet med Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR).

Revision 1.1 - 2018-03-15